Deutschland

Thomas Maelecke

Tel.: +49-5141-9386-1040
Fax: +49-5141-9386-9042

Amerika / Afrika

Axel Kiehne

Tel.: +49-5141-9386-1059
Fax: +49-5141-9386-9046

Europa (West)

Dipl.-Ing. Alexey Karyazin

Tel.: +49-5141-9386-1047
Fax: +49-5141-9386-9046

Europa (Ost) / Asien

Dipl.-Ing. Alexey Karyazin

Tel.: +49-5141-9386-1047
Fax: +49-5141-9386-9046